Trip to South Korea 2018 : DAY 3 PART 1 (Iris Drama Location, Noksan Road & Seopjikoji)

Trip to South Korea 2018 : DAY 2